Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Kritická diference dvou následných měření (hodnota CD %)

Webové kalkulátory mají zajistit jak snadný výpočet potřebných ukazatelů, tak vést ke sjednocení výpočtových vztahů a k ověření rovnic zadávaných do laboratorních informačních systémů.

Uživatelé, kteří mají v internetových prohlížečích zakázaný přístup k aktivnímu obsahu (ke skriptům), si před použitím kalkulátoru musí povolit zablokovaný obsah (tato volba se objeví po spuštění úvodního programu). Pro každý typ internetového prohlížeče je třeba jej povolit jednotlivě!

Zadání vstupních hodnot:

(všechny vstupní hodnoty jsou v %)

Parametr Hodnota  
Mezilehlá přesnost měření (CVa)  
Intraindividuální biologická variace (CVi)  
Systematická odchylka (vychýlení, bias)  
   

Výsledek výpočtu:

pozn.: Kalkulátor nerozlišuje zadání desetinné tečky nebo desetinné čárky

Komenář k výpočtu kritické diference

Mezilehlá přesnost - intermediate precision

Data přesnosti jsou získána a dosazena jako hodnota "mezilehlé přesnosti - intermediate precision". Ideální je použít dat vnitřní kontroly kvality. Data musí být "vyladěná", to jest ty hodnoty, které překračují Westgardova pravidla 1s-2, 1s-3 a R s-4 musí být vyloučeny. Software pro vnitřní kontrolu kvality o akceptovatelné kvalitě dosáhne takového "ošetření" dat bez potíží. Mezilehlá přesnost dovoluje ze své definice změnu operátora, šarže činidel a šarže kalibrátoru, takže je možné použít údaje za delší časové období. Jednotlivé prameny doporučují 6 měsíců nebo 1 rok nebo použití tří šarží činidel nebo dvou šarží kalibrátoru.
Do kalkulátoru se vkládá relativní hodnota mezilehlé přesnosti (CV v %). Pokud se mezilehlá přesnost stanovuje na více koncentračních úrovních, vypočte se celková relativní mezilehlá přesnost podle postupu uvedeného v doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření/klinických testů v klinických laboratořích.

Intraindividuální biologická variabilita

Získá se z webových stránek www.westgard.com. Tam jsou její hodnoty uvedeny jako CV(%). Westgard značí intraindividuální biologickou variaci symbolem CVw.

Systematická odchylka (BIAS)

Hodnotu bias je nejvhodnější získat jako diferenci průměru vhodného referenčního materiálu od referenční (cílové) hodnoty. Měření se provede v sérii, doporučená velikost série n=10.  Jako referenčního materiálu by mělo být použito příslušného CRM s hodnotami získanými v akreditované referenční laboratoři referenční metodou.

Takové materiály jsou však všeobecně nedostupné a to nejen v laboratorní medicíně. Za vhodnou náhradu mohou být podle metrologického slovníku VIM-3 považovány kontrolní materiály, prošlé a tím verifikované v některém z programů EHK.

Referenční hodnota (která může být hodnotou získanou referenční metodou, ale též hodnotou získanou skupinou expertních laboratoří nebo konečně i hodnotou průměru účastníků) těchto materiálů je uvedena v jejich validačním protokolu.

Hodnota bias se do kalkulátoru vkládá jako relativní hodnota (%), kdy je rozdíl mezi udanou a zjištěnou hodnotou vztažen k referenční hodnotě.

Poznámky k realizaci výpočtu a jeho hodnocení

Aplikace je určena:

  • k vyhodnocení významnosti diferencí mezi dvěma následnými měřeními při interpretaci výsledků laboratorních měření
  • k stanovení kritických a varovných mezí ,případně hodnot delta checků při autovalidaci výsledků

Pokud je zadána hodnota b (bias), počítá se hodnota CD (%) podle vzorce

CD = b + k * (CVa2 + CVi2)1/2

kde koeficient k = 2,33 = 1,645 * SQRT(2) (pro jednostranný interval spolehlivosti a dvě následná měření)

Pokud není zadána hodnota b (bias), počítá se hodnota CD (%) podle vzorce

CD = k * (CVa2 + CVi2)1/2

kde koeficient k = 2,77 = 1,96 * SQRT(2) (pro oboustranný interval spolehlivosti 1,96 a dvě následná měření)

Poznámka: SQRT(2) značí druhou odmocninu ze 2

Antonín Jabor, Bedřich Friedecký (2008)

 

Přihlášení2005–2024 © Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře | NASKL.cz Tvorba www stránek - i-CONSULT Data s.r.o.