Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

PRIDE skóre pro odhad přítomnosti akutního srdečního selhání

Webové kalkulátory - úvodní informace

Webové kalkulátory mají zajistit jak snadný výpočet potřebných ukazatelů, tak vést ke sjednocení výpočtových vztahů a k ověření rovnic zadávaných do laboratorních informačních systémů.

Uživatelé, kteří mají v internetových prohlížečích zakázaný přístup k aktivnímu obsahu (ke skriptům), si před použitím kalkulátoru musí povolit zablokovaný obsah (tato volba se objeví po spuštění úvodního programu). Pro každý typ internetového prohlížeče je třeba jej povolit jednotlivě!

PRIDE skóre pro odhad přítomnosti akutního srdečního selhání (určeno pro pacienty s dušností na urge

Zadání vstupních hodnot:

     
Věk v rocích:
NT-proBNP (ng/l):
BNP (ng/l):
  intersticiální edém na RTG plic
  ortopnoe
  nepřítomnost febrilie
  současné používání diuretik
  chrůpky při poslechovém vyšetření plic
  nepřítomnost kašle
 

Výsledek výpočtu:

 

Komentář k výpočtu PRIDE skóre pro odhad přítomnosti akutního srdečního selhání

PRIDE skóre pro odhad přítomnosti akutního srdečního selhání (určeno pro pacienty s dušností na urgentním příjmu)

Pokyny pro vyplnění NT-proBNP, BNP:

Lze vyplnit pouze jednu z položek NT-proBNP nebo BNP. Originální PRIDE algoritmus vychází z přidělení bodů koncentraci NT-proBNP s ohledem na věk pacienta. BNP je ohodnoceno body analogicky podle obvykle používaných mezí, tj. 4 body jsou přiděleny hodnotě BNP nad 500 ng/l.

Vychází se z 8 proměnných, nejvyšší váhu má koncentrace NT-proBNP, kde překročení cut-off hodnoty dává 4 body. Překročením cut-off hodnoty se rozumí vzestup NT-proBNP nad 450 ng/l pro věk do 50 let, resp. NT-proBNP nad 900 ng/l pro věk 50 let a vyšší. Celkové skóre se vypočte jako součet jednotlivých bodů. Maximální počet bodů je 14, minimální 0.

Výstupem kalkulátoru je celkové skóre, pozitivní prediktivní hodnota (PPV) a negativní prediktivní hodnota (NPV) pro přítomnost (resp. nepřítomnost) akutního srdečního selhání. Je-li celkové skóre do 5, je pravděpodobnost akutního srdečního selhání nízká, střední je pro celkové skóre 6 – 8 bodů a vysoká pro skóre 9 bodů a vyšší. Algoritmus byl odvozen z analýzy 599 pacientů databáze PRIDE. Autoři skórovacího systému (Baggish et al.) uvádějí neúplná data, takže rekonstruování přesných výpočtů je obtížné. Nicméně s vysokou spolehlivostí jsou nastaveny hodnoty PPV a NPV v oblasti mezi hodnotou skóre 5 až 9, kde je vysoká míra shody mezi hodnocením použitém v kalkulátoru a originálními údaji z publikace (přičemž vyšší stupeň konsistence dat je ve „vyhlazených“ datech použitých v kalkulátoru).

Literatura

  • Baggish, A.I., Siebert, U., Lainchbury, J.G. et al.: A validated clinical and biochemical score for the diagnosis of acute heart failure: the proBNP investigation of dyspnea in the emergency department (PRIDE) acute heart failure score. Am. Heart J., 151, 2006, s. 48-54.

Antonín Jabor (2011)

Přihlášení2005–2024 © Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře | NASKL.cz Tvorba www stránek - i-CONSULT Data s.r.o.