Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Odhad glomerulární filtrace (GFR) z koncentrace Cystatinu C

Webové kalkulátory mají zajistit jak snadný výpočet potřebných ukazatelů, tak vést ke sjednocení výpočtových vztahů a k ověření rovnic zadávaných do laboratorních informačních systémů.

Uživatelé, kteří mají v internetových prohlížečích zakázaný přístup k aktivnímu obsahu (ke skriptům), si před použitím kalkulátoru musí povolit zablokovaný obsah (tato volba se objeví po spuštění úvodního programu). Pro každý typ internetového prohlížeče je třeba jej povolit jednotlivě!

Zadání vstupních hodnot:

Parametr Hodnota
Cystatin c v mg/l:
Věk v rocích:  
Pohlaví:
Muž
Žena
 

Výsledek výpočtu (v ml.s-1 (1,73m2)-1):

Komentář pro výpočty k odhadům glomerulární filtrace

Rovnice pro odhad glomerulární filtrace, označovaná jako rovnice MDRD, byla převzata z multicentrické studie (Levey, 1999) zabývající se vlivem nízkoproteinové diety na rychlost progrese chronických renálních onemocnění (Modification of Diet in Renal Disease – MDRD). V této studii autoři navrhli vzorec pro predikci glomerulární filtrace vyplývající z multivariantní regresní analýzy na podkladě sérové koncentrace kreatininu, močoviny, albuminu a základních demografických veličin. Zjednodušené varianty rovnice vynechávají albumin nebo albumin a ureu.

Warum ist wissenschaftliche Forschung für Casinos wichtig? Die Casino-Glücksspielindustrie steht vielen einzigartigen Herausforderungen in der Forschung gegenüber. Forschern wird oft Voreingenommenheit vorgeworfen, wenn sie von der Glücksspielindustrie oder lokalen Regierungen oder von moralistischen Anti-Glücksspiel-Ideologien finanziert werden. Außerdem wird die Forschung oft mit veralteten Casino-Spielautomaten oder an älteren Bevölkerungsgruppen durchgeführt, was sich nachteilig auf die Forschung auswirken könnte. Um diese Herausforderungen zu meistern, sind mehr Forscher erforderlich, um die Auswirkungen des Casino-Glücksspiels zu untersuchen. Obwohl es keine endgültigen Antworten gibt, können einige Richtlinien den Wissenschaftlern helfen, besser zu verstehen, wie sich das Glücksspiel auf eine Bevölkerung auswirkt. Die Forschungsergebnisse haben viele Auswirkungen auf die Glücksspielbranche, einschließlich Open-Science-Praktiken. Beispielsweise könnte die Verwendung einer Open-Access-Policy die Recherche zum https://topcasinosuisse.com/de/casinos/spinsamurai/ Casino-Glücksspiel verbessern. Darüber hinaus könnte ein Open-Science-Ansatz darauf eingehen, wie die Casino-Glücksspielforschung verbessert werden kann und ob Open-Science-Praktiken Schutzwirkungen haben. Open-Science-Prinzipien und -Praktiken werden es Forschern ermöglichen, diese Probleme anzugehen, ohne ihre Ergebnisse zu gefährden.

Vzhledem k nově zaváděné kalibraci stanovení kreatininu podle IFCC autoři rovnice MDRD modifikovali původní tříparametrovou rovnici (sérový kreatinin, věk a pohlaví) pro podmínky nové kalibrace. V podstatě se látková koncentrace kreatininu stanovená na základě nové kalibrace v rovnici dělí faktorem 0,95, čímž je zajištěna porovnatelnost výsledků odhadu glomerulární filtrace podle MDRD rovnice před datem nové kalibrace a po tomto datu. Je-li tedy v kalkulátoru zadáno, že se jedná o novou kalibraci kreatininu, použije se nová modifikovaná rovnice (z kreatininu, věku a pohlaví) bez ohledu na to, zda je k dispozici urea nebo albumin.

U rovnice MDRD není nutný sběr moče. Na straně výhod rovnice MDRD dále převládá finanční nenáročnost a relativní spolehlivost v celém pásmu snížených hodnot filtrace. Nevýhodou je naopak převzetí všech problémů, které jsou spojeny se stanovením sérového kreatininu, problémy mohou tvořit choroby spojené s výskytem hypoalbuminémie (nefrotický syndrom, jaterní selhání). Rovnice byla definována na populaci pacientů s chronickým selháním ledvin, není validována pro oblast normálních a mírně snížených filtrací, je cíleně určena pro pacienty v chronickém renálním selhání. Rovnice rovněž není validována pro věk pod 18 let.

Doporučuje se výpočet odhadu GFR podle MDRD rovnice udávat vždy, jsou-li v laboratorním informačním systému dostupné vstupní údaje (minimálně koncentrace kreatininu v séru/plazmě, věk a pohlaví). Pokud je hodnota nad 1,0 ml s-1 (1,73 m2)-1, je vhodnější udávat výsledek jako „> 1,0 ml s-1 (1,73 m2)-1“. Je to vhodnější než vydávání přesného čísla.

Odhad glomerulární filtrace ze sérového (plazmatického) cystatinu C (Grubb, 2005) je možné použít v tzv. „creatinine-blind zone“, tedy v pásmu fyziologických koncentrací kreatininu. Na straně výhod rovnice z cystatinu C je nezávislost na věku, dietě a katabolismu a menší závislost na pohlaví, nevýhodou je cena stanovení, nelineární vztahy s jinými odhady glomerulární filtrace včetně rovnice MDRD a omezení použití pro oblast GF pod 0,3 ml/s. Je nutné počítat s tím, že mezi odhadem glomerulární filtrace z cystatinu C a rovnicí MDRD jsou výrazné rozdíly, závislé na pásmu filtrace a na pohlaví.

Problémem zůstává korekce na tělesný povrch. V rovnicích MDRD a rovnici z cystatinu C je korekce již zahrnuta, u rovnice podle EBPG se korekce provádí s využitím některého postupu odhadu tělesného povrchu. U obézních jedinců je ale korekce na „standardní“ tělesný povrch zavádějící (Delanaye, 2005) a není proto vhodná. Problémem je i volba rovnice výpočtu tělesného povrchu, klasický výpočet podle Du Boise byl formulován na pouhých 9 jedincích.

Rovnice podle Cockcrofta a Gaulta má tolik nevýhod, že se dnes považuje za obsoletní. Přestože odpadá sběr moče, rovnice je nespolehlivá u pacientů s retencí tekutin a vysokým procentem tělesného tuku. Podobně nespolehlivé je stanovení filtrace na základě výpočtu clearance kreatininu.

Jako vhodný postup naopak přichází v úvahu rovnice doporučená v European Best Practice Guidelines for Haemodialysis 2002 (EBPG), která je v podstatě průměrem clearance kreatininu a clearance urey s korekcí na tělesný povrch. Vychází se z faktu, že clearance kreatininu u chronického renálního selhání filtraci nadhodnocuje, kdežto clearance urey filtraci podhodnocuje. Rovnice je vhodná pro pacienty v renálním selhání a vyžaduje sběr moče.

Pro monitorování renálních funkcí je vhodnější využívat pouze jednu z metod (včetně laboratorního stanovení), vybranou na základě kritického zhodnocení jejích vlastností, protože uvedené výpočty sice dobře korelují s uznávanými metodami stanovení GF, jsou ale vzájemně nezaměnitelné. Uvedené tvrzení je však možné zpochybnit faktem, že některé postupy jsou vhodnější pro počínající selhání ledvin (rovnice z cystatinu C), jiné pro vyjádřené renální selhání (rovnice MDRD, rovnice EBPG).

Antonín Jabor (2008)

Přihlášení2005–2024 © Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře | NASKL.cz Tvorba www stránek - i-CONSULT Data s.r.o.