Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Etický kodex posuzovatele

Je nezbytně nutné, aby posuzovatelé NASKL ČLS JEP dodržovali doporučení, která jsou důležitá pro nezávislé a objektivní plnění funkce auditu.

Posuzovatelé

 1. nepřijmou úkoly, které jsou v rozporu s nezávislým plněním jim stanovených úkolů v rámci výkonu auditu,
 2. nezapojí se do činností, které jsou v rozporu se zájmy NASKL ČLS JEP nebo které by jim bránily plnit povinnosti a úkoly objektivně a nezávisle,
 3. nesmějí v zájmu objektivnosti auditovat činnosti, za jejichž výkon nesou nebo nesli v minulosti odpovědnost.

Etický kodex posuzovatelů NASKL ČLS JEP
Preambule

Základními hodnotami, které má každý posuzovatel NASKL ČLS JEP ctít a vytvářet tak základ pro vybudování a udržení důvěry odborné veřejnosti, jsou zákonnost při rozhodování a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám.

Účelem Kodexu je podporovat žádoucí standardy chování posuzovatelů NASKL ČLS JEP a informovat odbornou veřejnost o chování, jež je oprávněna od posuzovatelů NASKL ČLS JEP očekávat.

Článek 1
Základní ustanovení

 1. Kodex je závazným doporučením pro posuzovatele NASKL ČLS JEP.
 2. Posuzovatel NASKL ČLS JEP vykonává svou činnost ve shodě s Ústavou České republiky, zákony a dalšími právními předpisy a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednal v souladu s ustanoveními Kodexu a požadavku na lege artis poskytování zdravotní péče.

Článek 2
Obecné zásady

 1. Výkon své činnosti provádí posuzovatel NASKL ČLS JEP na vysoké odborné úrovni, kterou si studiem průběžně prohlubuje, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.
 2. Posuzovatel NASKL ČLS JEP jedná korektně se zaměstnanci auditovaného pracoviště.
 3. Posuzovatel NASKL ČLS JEP činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně na základě jejich skutkové podstaty, přihlížeje pouze k právně relevantním skutečnostem, a bez zbytečných průtahů. Nejedná svévolně k újmě jakékoliv osoby, skupiny osob nebo orgánu či složky právnické osoby.

Článek 3
Střet zájmů

 1. Posuzovatel NASKL ČLS JEP nepřipustí, aby došlo ke střetu jeho soukromého zájmu s jeho postavením jako posuzovatelel NASKL ČLS JEP. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy.
 2. Posuzovatel NASKL ČLS JEP se neúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje.
 3. Pokud si není posuzovatel NASKL ČLS JEP jist, zda jde o činnost slučitelnou s jeho podílem na výkonu NASKL ČLS JEP, projedná záležitost vedení NASKL ČLS JEP.

Článek 4
Politická nebo veřejná činnost

 1. Posuzovatel NASKL ČLS JEP jedná při výkonu auditu politicky nestranným způsobem.
 2. Posuzovatel NASKL ČLS JEP nebude vykonávat takovou politickou nebo veřejnou činnost, která by mohla narušit důvěru odborné veřejnosti v jeho schopnost nestranně vykonávat své služební povinnosti.

Článek 5
Dary a jiné nabídky

 1. Posuzovatel NASKL ČLS JEP nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit rozhodování ve věci, narušit profesionální přístup k věci, nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.
 2. Posuzovatel NASKL ČLS JEP nedovolí, aby se v souvislosti se svým vztahem k NASKL ČLS JEP dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
 3. Pokud je posuzovateli v souvislosti s jeho činností pro NASKL ČLS JEP nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje vedení NASKL ČLS JEP.
 4. Posuzovatel NASKL ČLS JEP se v soukromém životě vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, které by mohlo snížit důvěru v NASKL ČLS JEP v očích odborné veřejnosti, nebo dokonce zavdat příčinu k vydírání posuzovatelel v důsledku jeho jednání v rozporu s právními předpisy nebo etickými normami.

Článek 6
Zneužití postavení posuzovatele

 1. Posuzovatel NASKL ČLS JEP nevyužívá výhody vyplývající z jeho postavení, ani informace získané při výkonu auditu pro svůj soukromý zájem. Je jeho povinností vyhnout se konfliktům zájmů i předcházet takovým situacím, které mohou podezření z konfliktu zájmů vyvolat.
 2. Posuzovatel NASKL ČLS JEP nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoliv způsobem spojenou s jeho postavením posuzovatele.
 3. Posuzovatel NASKL ČLS JEP neuvádí vědomě v omyl ani odbornou veřejnost ani ostatní spolupracovníky NASKL ČLS JEP.
 4. S informacemi získanými při výkonu auditu nakládá posuzovatel NASKL ČLS JEP s potřebnou důvěrností a poskytuje jim příslušnou ochranu. Přihlíží přitom náležitě k právu odborné veřejnosti na přístup k informacím v rozsahu daném příslušnými zákony.

Článek 7
Oznámení neshod

 1. Posuzovatel NASKL ČLS JEP vynakládá veškeré úsilí, aby posoudil kvalitu veškerých služeb poskytovaných klinickou laboratoří s maximální efektivitou a pravdivostí. V případě, že zjistí odchylky od úrovně kvality určené právními předpisy, Národními akreditačními standardy a dalšími odborně uznávanými kriterii, sdělí tuto skutečnost ve zprávě posuzovatele poskytované NASKL ČLS JEP.
 2. V případě, že je posuzovatel NASKL ČLS JEP požádán, aby jednal v rozporu s požadavky na jeho činnost, odmítne takové jednání a oznámí tuto skutečnost vedení NASKL ČLS JEP.

Přihlášení2005–2024 © Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře | NASKL.cz Tvorba www stránek - i-CONSULT Data s.r.o.