Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Zřizovací listina

Předsednictvo ČLS JEP vydává na základě čl.12, odst. 3, písm. f, g) stanov ČLS JEP tuto Zřizovací listinu Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře:

I.

Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře (dále NASKL) se zřizuje jako samostatný odborný a ekonomický útvar při sekretariátu ČLS JEP pro plošné provádění edukační a poradenské činnosti v celé šíři klinických laboratorních oborů, pro zajištění procesu zvyšování kvality práce klinických laboratoří, pro přípravu k akreditaci a pro ověřování kvality práce klinických laboratoří v rámci Registru klinických laboratoří (dále edukační a autorizační činnosti). Klinickou laboratoří v tomto smyslu se rozumí laboratoř podle definice ISO 15189.

II.

NASKL je ve své organizační a rozhodovací činnosti samostatný a nezávislý. Při své činnosti využívá NASKL nejmodernějších poznatků vědy a exaktních metod. NASKL hospodaří podle rozpočtu, který pro příslušný kalendářní rok předkládá předsednictvu ČLS JEP.

III.

NASKL při své činnosti spolupracuje s odbornými společnostmi ČLS JEP, Ministerstvem zdravotnictví ČR, Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., případně spolupracuje s dalšími odbornými společnostmi, orgány a organizacemi v ČR i v zahraničí.

IV.

NASKL v odborné činnosti podléhá metodickému vedení Rady pro akreditaci klinických laboratoří (dále jen Rada), která je stálým poradním orgánem předsednictva ČLS JEP.

V.

Edukační a autorizační činnost je prováděna pracovníky NASKL v celé šíři klinických laboratorních oborů s pomocí externích lektorů a odborně proškolených posuzovatelů, kteří jsou obvykle členy ČLS JEP. Edukace probíhá v souladu se současnými vědeckými poznatky v jednotlivých laboratorních oborech a s respektováním příslušných norem týkajících se klinických laboratoří. Základní oporou pro edukaci a poradenství jsou Národní akreditační standardy s výklady a dalšími navazujícími dokumenty.

VI.

Program zvyšování kvality zdravotnických zařízení zahrnuje ověřování kvality práce klinických laboratoří, které dobrovolně deklarují zájem o tento proces a vstupují do Registru klinických laboratoří (dále Registr). Registr plní rovněž procesní funkcí systému kontinuálního a plošného zvyšování kvality práce klinických laboratoří. NASKL na žádost laboratoře ověřuje úroveň kvality v registrovaných laboratořích a společně s Radou a odbornými společnostmi vydává osvědčení o splnění aktuálních požadavků na klinické laboratoře.

VII.

Administrativně ekonomické činnosti potřebné pro chod NASKL zajišťují pracovníci sekretariátu ČLS JEP. Kontaktním místem pro veřejnost je administrativní úřad NASKL pod adresou 120 00 Praha 2, Sokolská 31.

VIII.

Předsednictvo ČLS JEP může upravit interním předpisem na návrh předsedy Rady (po projednání v Radě) další podrobnosti týkající se organizace a činností NASKL. Pokyny a stanoviska k provádění edukační a autorizační činnosti vydává předseda Rady.

Tato zřizovací listina nahrazuje zřizovací listinu NASKL ze dne 1. června 2004 a byla schválena předsednictvem ČLS JEP dne 21. září 2005 a nabývá účinnosti dnem podpisu.


V Praze dne 22. září 2005 
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. 
předseda ČLS JEP

Přihlášení2005–2024 © Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře | NASKL.cz Tvorba www stránek - i-CONSULT Data s.r.o.