Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Současné složení Rady pro akreditaci

Předseda

Foto: Vladimír Palička

prof. MUDr. Vladimír Palička, DrSc.

ÚKBD FN a LF UK Hradec Králové 
500 05 Hradec Králové 
palicka@lfhk.cuni.cz

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. ukončil v roce 1970 studium Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Specializoval se v klinické biochemii a endokrinologii. Hlavní odborná orientace zahrnuje klinickou biochemii a klinickou osteologii. Je děkanem Lékařské fakulty v Hradci Králové a přednostou ÚKBD Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 
Do Rady byl nominovám předsednictvem ČLS JEP, je místopředsedou ČLS JEP.

Česká hematologická společnost

Mgr. Marcela Mikešová

hematologická laboratoř  ÚLD  

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50,

100 34, Praha 10
tel: 267 16  2876
marcela.mikesova@fnkv.cz

 

Mgr. Marcela Mikešová ukončila v roce 1993 studium Přírodovědecké fakulty UK Praha, obor analytická chemie. Specializovala se ve vyšetřovacích metodách v klinické biochemii a klinické hematologii. Hlavní odborná orientace se zaměřuje na problematiku poruch hemostázy. V současné době pracuje jako vedoucí hematologické laboratoře ÚLD  FNKV v Praze. Do Rady pro akreditaci byla  nominována  Českou hematologickou společností ČLS  JEP.

Mgr. Ivana Malíková

ÚLBLD Centrální hematologické laboratoře a
Trombotické centrum VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel.: 22496 2878, 2832
malikova.ivana@vfn.cz

Mgr. Ivana Malíková ukončila v roce 1990 studium Přírodovědecké fakulty UK Praha, obor biochemie. Specializovala se ve vyšetřovacích metodách v klinické hematologii a transfúzní službě. Hlavní odborná orientace zahrnuje  problematiku poruch hemostázy a automatizaci v laboratoři. V současné době pracuje jako vedoucí hematologické laboratoře ÚLBLD VFN v Praze. Do Rady pro akreditaci byla  nominována  Českou hematologickou společností ČLS  JEP.

Společnost pro transfuzní lékařství

Foto: Martin Písačka

MUDr. Martin Písačka

Ústav hematologie a krevní transfúze 
U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2 
tel.: 221 977 205, 555 
martin.pisacka@uhkt.cz

MUDr. Martin Písačka ukončil v roce 1985 studium 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Specializoval se v oboru vnitřní lékařství a hematologie a transfuzní lékařství. Hlavní odborná orientace zahrnuje laboratorní a klinickou imunohematologii. Je vedoucím Referenční laboratoře pro imunohematologii a Oddělení imunohematologie ÚHKT v Praze. 
Do Rady pro akreditaci byl nominován odbornou společností Transfuzního lékařství ČLS JEP, ve které zastává funkci člena výboru.
Foto: Vít Řeháček

MUDr. Vít Řeháček

Transfuzní oddělení,  Fakultní nemocnice Hradec Králové 
500 05 Hradec Králové 
rehacekv@lfhk.cuni.cz

MUDr. Vít Řeháček ukončil studium Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 1986. Specializoval se ve vnitřním lékařství a následně v hematologii a transfuzním lékařství. Hlavní odborná orientace zahrnuje transfuzní lékařství a léčebné aferézy. Je přednostou transfuzního oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 
Do Rady pro akreditaci byl nominován Společností pro transfuzní lékařství ČLS JEP, ve které zastává od roku 2006 funkci předsedy.

Česká společnost nukleární medicíny - imunoanalytická sekce

Foto: Robert Štědrý

ing. Robert Štědrý

Laboratoř IDL 
U továren 770/1b, 102 00 Praha 10 - Hostivař 
tel. 272 701 502, fax 272 702 546 
stedry.idl@tiscali.czstedry.idl@quick.cz

Ing. Robert Štědrý ukončil v roce 1973 studium Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (obor jaderná chemie) ČVUT v Praze. V období 1975 - 1993 pracoval jako vedoucí v laboratoři nukleární mediciny Krajské nemocnice v Českých Budějovicích. Specializoval se v oboru imunoanalytických metod v rámci nukleární mediciny, která je i v současnosti jeho hlavní odbornou orientací. Od roku 1995 (doposud) pracuje v soukromé imunoanalytické laboratoři IDL s.r.o. v Praze. 
Do Rady pro akreditaci byl nominován odbornou společností nukleární mediciny ČLS JEP, ve které zastává funkci člena výboru sekce imunoanalytických metod.
 

Ing. Petr Matějka

Laboratoř RNDr.Z.Čecháček s.r.o. 
Bratislavská 2, 604 70 Brno 
tel.: 739 659 237, fax: 545 214 769 
matejka@cechacek-sro.cz

Ing. Petr Matějka ukončil v roce 1983 studium Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské v Praze, obor jaderná chemie. Specializoval se v oboru imunoanalytických metod v rámci nukleární medicíny. Pracoval ve výrobě a vývoji RIA souprav, následně v Endokrinologickém ústavu v Ľubochni, jako vedoucí úseku na oddělení nukleární diagnostiky, pak do roku 2006 v Immunotechu a.s. Praha (Beckman Coulter) jako produkt manažer a souběžně v soukromé laboratoři RNDr. Zd. Čecháčka v Brně, kde v současnosti zastává funkci manažera kvality. 
Do Rady pro akreditaci byl nominován společností nukleární medicíny ČLS JEP, ve které zastává funkci člena výboru sekce imunoanalytických metod.

Společnost lékařské genetiky

Foto: Radim Brdička

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

Oddělení molekulární genetiky ÚHKT 
U Nemocnice 1, 120 00 Praha 2 
tel: 221 977 219, 221 977 305 
fax: 221 977 196 
Radim.Brdicka@uhkt.cz

Radim Brdička ukončil v roce 1958 studium na Fakultě všeobecného lékařstvi UK v Praze. Specializoval se v oboru biologie a lékařská genetika. Hlavní odborná orientace zahrnuje molekulární genetiku. Pracuje v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. 
Do Rady pro akreditaci byl nominován odbornou společností pro lékažskou genetiku ČLS JEP, ve které zastává funkci člena výboru v rámci sekce pro molekulární genetiku.
Foto: Kyra Michalová

prof. ing. Kyra Michalová, DrSc.

Centrum nádorové cytogenetiky 
1. LF UK a VFN 
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 
kyra@vfn.cz

Prof. ing. Kyra Michalová, DrSc. ukončila v r. 1964 VŠZ v Brně, s lidskou cytogenetikou se seznámila na studijním pobytu v New York Blood Center v New Yorku, USA, v letech 1969 – 1970. Od prosince r. 1970 pracuje ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, v současnosti vede Centrum nádorové cytogenetiky ÚKBLD a Odd. cytogenetiky Ústavu hematologie a krevní transfuse v Praze. Jejím hlavním zaměřením je cytogenetika leukémií a solidních nádorů a dále klinická a molekulární cytogenetika. Od r. 1986 je předsedkyní Cytogenetické sekce Čs.biologické společnosti, je místopředsedkyní Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, je zástupkyní ČR v Evropské cytogenetické asociaci, kde byla i několik let členkou výboru (Board of Presidents), členkou Evropské společnosti lidské genetiky (ESHG) a representatkou cytogenetických laboratoří v Eurogentestu. 
Do Rady byla nominována za Společnost lékařské genetiky ČLS JEP, kde je druhé volební období místopředsedkyní.

Česká společnost klinické biochemie

Foto: Milan Dastych

Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc.

OKBH Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 20, 625 00 Brno 
tel: 532 233 151 
mdast@fnbrno.cz

Doc.MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA ukončil v roce 1972 studium Lékařské fakulty UJEP v Brně. Specializoval se v oboru Vnitřní lékařství a Klinická biochemie. Hlavní odborná orientace zahrnuje Klinickou biochemii. Pracuje ve Fakultní nemocnici Brno jako přednosta Oddělení klinické biochemie a hematologie. 
Do Rady pro akreditaci byl nominován Českou společností klinické biochemie ČLS JEP, ve které zastává funkci člena výboru.
Foto: Luděk Šprongl

ing. Luděk Šprongl

Centrální laboratoř Šumperská nemocnice a.s. 
Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk 
tel: 583 332 901 
sprongl@nemspk.cz

Ing. Luděk Šprongl ukončil v roce 1980 studium Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Specializoval se v oboru vyšetřovací metody v klinické biochemii. Hlavní odborná orientace zahrnuje klinickou biochemii, analytickou chemii. Pracuje jako vedoucí Centrální laboratoře Šumperské nemocnice a.s. 
Do Rady pro akreditaci byl nominován odbornou společností ČSKB ČLS JEP, ve které zastává funkci pokladníka.

Česká společnost alergologie a klinické imunologie - sekce laboratorní imunologie

Foto: Ivo Lochman

RNDr. Ivo Lochman, CSc.

Odbor imunologie a alergologie ZÚ 
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava 
tel: 596 200 224, fax: 596 118 661 
ivo.lochman@zuova.cz

RNDr. Ivo Lochman, CSc. ukončil v roce 1973 studium Přírodovědecké fakulty UJEP v Brně, obor biochemie. Specializoval se v lékařské imunologii. Hlavní odborná orientace zahrnuje laboratorní diagnostiku v klinické imunologii a alergologii. Je vedoucím odboru imunologie a alergologie Centra mikrobiologie, parazitologie a imunologie Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.
Foto: Otakar Kopecký

doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc.

2. interní klinika, FN Hradec Králové 
500 05 Hradec Králové 
tel: 495 834 612 
kopeckyo@lfhk.cuni.cz

Absolvent Lékařské fakulty UK v Hradci Králové v roce 1981. Po promoci se věnoval klinické imunologii se zaměřením na imunodeficience a nádorovou imunologii. V současné době pracuje na 2. interní klinice FN v Hradci Králové a na Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie v Oblastní nemocnici Náchod a.s., Náchod. 
Do rady je nominován odbornou společností ČSAKI.

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii
Společnost pro lékařskou mikrobiologii

Foto: Josef Scharfen

MUDr. Josef Scharfen, CSc.

Oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie, Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. 
Gorkého 8, 541 21 Trutnov 
tel.: 499 866 402, fax: 499 812 533 
scharfen@nemtru.cz

Prim. MUDr. Josef Scharfen, CSc. ukončil v roce 1975 studium Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Specializoval se v lékařské mikrobiologii. Hlavní odborná orientace zahrnuje klinickou mikrobiologii, specializuje se na problematiku vláknitých baktérií (aktinomycety, nokardie). Je primářem Oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie Oblastní nemocnice v Trutnově, a.s., vedoucím Antibiotického střediska OLMI ON Trutnov a vedoucím Národní referenční laboratoře pro patogenní aktinomycety OLMI ON Trutnov a sbírky mikroorganismů CCTR umístěné v Oblastní nemocnici v Trutnově. 
Do Rady pro akreditaci byl nominován odbornou společností Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP, ve které zastává funkci předsedy.
Foto: Eva Žampachová

MUDr. Eva Žampachová

Virologie - Nemocnice České Budějovice, a. s. 
B. Němcové 585/54, 370 87 České Budějovice 
tel: 387 873 651 
zampacho@nemcb.cz

MUDr. Eva Žampachová ukončila v roce 1976 studium LF UK v Praze. Specializovala se v oboru lékařská mikrobiologie. Hlavní odborná orientace zahrnuje virologii, hlavně diagnostiku chlamydiových infekcí, infekcí způsobených virem Herpes simplex a CMV a virem klíšťové encefalitidy. Pracuje v Centrálních laboratořích Nemocnice České Budějovice a.s., laboratoř virologie, jako externista vyučuje virologii na 2.LF UK Praha. 
Do Rady pro akreditaci byla nominována Společností pro epidemiologii a mikrobiologii a Společností lékařské mikrobiologie ČLS JEP, ve které zastává funkci člena výboru SLM a vedoucí společné pracovní skupiny pro standardizaci a akreditaci.

Společnost pro klinickou cytologii

 

MUDr. Alena Beková, M.I.A.C.

Centrum gynekologicko onkologické prevence 
Kateřinská 7, Praha 2 
bekova@mbox.vol.cz

MUDr. Alena Beková, MIAC ukončila v roce 1970 studium na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. Specializovala se na problematiku gynekologické onkologie a cytologie na gynekologicko porodnické klinice ve Fakultní nemocnic Královské Vinohrady. Od roku 1994 pracuje v Centru gynekologické onkologické prevence v Praze 2. 
Do Rady pro akreditaci byla nominována Společností klinické cytologie, ve které zastává funkci předsedy společnosti.
Foto: Jaroslava Dušková

Doc. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc.

II. patologicko-anatomický ústav UK
U nemocnice 4, Praha 2 
tel.: 224 965 661 
jaroslava.duskova@lf1.cuni.cz

doc. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., FIAC ukončila v roce 1976 studium FVL UK v Praze. Specializovala se v oboru patologická anatomie. Hlavní odborná orientace zahrnuje histopatologickou a cytopatologickou diagnostiku, endokrinologii, patologii CNS. Pracuje v Ústavu patologie 1.LF UK a VFN Praha, Katedra patologie IPVZ, Cytocentrum Kladno, Vysoká škola zdravotní. 
Do Rady pro akreditaci byla nominována odbornou společností klinické cytologie ČLS JEP, ve které zastává funkci vědecké sekretářky.

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii

 

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

Ústav farmakologie, LF UP Olomouc 
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc 
tel. (sekretariát): 585 632 552 
anzen@tunw.upol.cz

Foto: Hana Brozmanová

RNDr. Hana Brozmanová, CSc.

Ústav klinické farmakologie, FNsP Ostrava 
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 
tel.: 597 372 526 
hana.brozmanova@fnspo.cz

RNDr. Hana Brozmanová, CSc. ukončila v roce 1973 studium na Farmaceutické fakultě UK v Bratislavě. Specializovala se v oboru farmaceutická analytika. Hlavní odborná orientace zahrnuje analýzu léků v tělních tekutinách, především v krvi a terapeutické monitorování léků. Pracuje jako vedoucí farmakologické analytické laboratoře Ústavu klinické farmakologie FNO Ostrava. 
Do Rady pro akreditaci byla nominována odbornou společností pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP.

Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie

Foto: Peter Ondra

Doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.

Kontakty: 
Ústav soudního lékařství a medicínského práva, FN Olomouc 
Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc 
tel.: 585 639 576, fax: 585 639 572

Doc. RNDr. Peter Ondra, CSc. ukončil v roce 1986 studium Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, obor anorganická a fyzikální chemie. Specializoval se ve vyšetřovacích metodách v instrumentální chemii a toxikologii. Hlavní odborné orientace zahrnuje klinickou a forenzní toxikologii, analytickou chemii. Pracuje jako toxikolog Ústavu soudního lékařství FN Olomouc. 
Do rady pro akreditaci byl nominován Českou společností soudního lékařství a soudní toxikologie ČSL JEP.
Foto: Ivana Černá

Ing. Ivana Černá

Kontakty: 
Vojenský ústav soudního lékařství (VUSL), Ústřední vojenská nemocnice Praha 
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 
tel.: 973 203 531, 973 203 521 
ivana.cerna@uvn.cz

Ing. Ivana Černá ukončila v roce 1984 studium na VŠCHT Pardubice. Od roku 1986 se specializuje ve vyšetřovacích metodách v instrumentální chemii a toxikologii, hlavní odborná orientace zahrnuje klinickou a forenzní toxikologii. V současné době pracuje jako vedoucí toxikolog Vojenského ústavu soudního lékařství. 
Do Rady pro akreditaci byla nominována Českou společností soudního lékařství a soudní toxikologie ČSL JEP.

Společnost českých patologů

Foto: Josef Zámečník

Doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.

Ústav patologie a molekulární medicíny UK,  2. LF a FN Motol 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 
tel: 224 435 635, fax: 224 435 620 
josef.zamecnik@lfmotol.cuni.cz

Doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. ukončil v roce 1998 studium 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Specializoval se v patologii. Hlavní odborná orientace zahrnuje neuropatologii, zejména diagnostiku mozkových nádorů, neuromuskulárních chorob a epileptopatologii. Pracuje v Ústavu patologie a molekulární medicíny UK 2. LF a FN Motol. 
Do Rady pro akreditaci byl nominován Společností českých patologů ČLS JEP, ve které zastává funkci vědeckého sekretáře.
Foto: Jiří Erhmann

prof. MUDr. Jiří Erhmann, Ph.D.

Kontakty: 
Ústav patologie LF UP Olomouc 
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc 
tel.: 585 632 451, fax: 585 632 966 
cz953006@tiscali.cz

Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. ukončil v roce 1991 studium Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Specializoval se v oboru patologie. Hlavní odborná orientace zahrnuje prognostickou a prediktivní patologii a molekulární patologii. Pracuje na Ústavu patologie a v Laboratoři molekulární patologie LF UP v Olomouci. 
Do rady pro akreditace byl nominován odbornou Společností českých patologů.

Státní zdravotní ústav

 

MUDr. Věra Chaloupková

SZÚ - Středisko pro posuzování kvality laboratoří a pracovišť ve zdravotnictví 
Šrobárova 48, 102 42 Praha 10 
tel/fax: 267 082 761 
vera.chaloupkova@szu.cz

Přihlášení2005–2023 © Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře | NASKL.cz Tvorba www stránek - i-CONSULT Data s.r.o.