Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Současné složení Rady pro akreditaci

telPředseda

Foto: Vladimír Palička

prof. MUDr. Vladimír Palička, DrSc.

ÚKBD FN a LF UK Hradec Králové 
500 05 Hradec Králové 
palicka@lfhk.cuni.cz

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. ukončil v roce 1970 studium Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Specializoval se v klinické biochemii a endokrinologii. Hlavní odborná orientace zahrnuje klinickou biochemii a klinickou osteologii. Je děkanem Lékařské fakulty v Hradci Králové a přednostou ÚKBD Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 
Do Rady byl nominovám předsednictvem ČLS JEP, je místopředsedou ČLS JEP.

Česká hematologická společnost

Foto: Marcela Mikešová

Mgr. Marcela Mikešová

hematologická laboratoř  ÚLD  

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10

tel: 267 16  2876
marcela.mikesova@fnkv.cz

Mgr. Marcela Mikešová ukončila v roce 1993 studium Přírodovědecké fakulty UK Praha, obor analytická chemie. Specializovala se ve vyšetřovacích metodách v klinické biochemii a klinické hematologii. Hlavní odborná orientace se zaměřuje na problematiku poruch hemostázy. V současné době pracuje jako vedoucí hematologické laboratoře ÚLD  FNKV v Praze. Do Rady pro akreditaci byla  nominována  Českou hematologickou společností ČLS  JEP.

Mgr. Ivana Malíková

ÚLBLD Centrální hematologické laboratoře a Trombotické centrum VFN
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
tel.: 22496 2878, 2832
malikova.ivana@vfn.cz

Mgr. Ivana Malíková ukončila v roce 1990 studium Přírodovědecké fakulty UK Praha, obor biochemie. Specializovala se ve vyšetřovacích metodách v klinické hematologii a transfúzní službě. Hlavní odborná orientace zahrnuje  problematiku poruch hemostázy a automatizaci v laboratoři. V současné době pracuje jako vedoucí hematologické laboratoře ÚLBLD VFN v Praze. Do Rady pro akreditaci byla  nominována  Českou hematologickou společností ČLS  JEP.

Společnost pro transfuzní lékařství

Foto: Martin Písačka

MUDr. Martin Písačka

Ústav hematologie a krevní transfúze 
U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2 
tel.: 221 977 205, 555 
martin.pisacka@uhkt.cz

MUDr. Martin Písačka ukončil v roce 1985 studium 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Specializoval se v oboru vnitřní lékařství a hematologie a transfuzní lékařství. Hlavní odborná orientace zahrnuje laboratorní a klinickou imunohematologii. Je vedoucím Referenční laboratoře pro imunohematologii a Oddělení imunohematologie ÚHKT v Praze. Do Rady pro akreditaci byl nominován odbornou společností Transfuzního lékařství ČLS JEP, ve které zastává funkci člena výboru.
 

Mgr. jiří Smutek

OTH ON Jičín, a.s. 
Bolzanova 1090, 506 01 Jičín 
tel: 493 582 443

jiri.smutek@nemjc.cz

 
Mgr. Jiří Smutek ukončil studium Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 2006. Specializoval se v oboru Hematologie a transfuzní služba. Hlavní odborná orientace zahrnuje hematologii a transfuzní službu. Je odborným garantem a zástupcem primáře pro laboratorní úsek na OTH Oblastní nemocnice v Jičíně. Do Rady pro akreditaci byl nominován Společností pro transfuzní lékařství ČLS JEPMgr. Jiří Smutek ukončil studium Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 2006. Specializoval se v oboru Hematologie a transfuzní služba. Hlavní odborná orientace zahrnuje hematologii a transfuzní službu. Je odborným garantem a zástupcem primáře pro laboratorní úsek na OTH Oblastní nemocnice v Jičíně. Do Rady pro akreditaci byl nominován Společností pro transfuzní lékařství ČLS JEP.

Česká společnost nukleární medicíny - imunoanalytická sekce

Obor nedelegoval zástupce  

Společnost lékařské genetiky

 

Doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.

 

Do Rady pro akreditaci byl nominován odbornou společností pro lékažskou genetiku ČLS JEP, ve které zastává funkci člena výboru v rámci sekce pro molekulární genetiku.
Foto: Kyra Michalová

prof. ing. Kyra Michalová, DrSc.

Centrum nádorové cytogenetiky 
1. LF UK a VFN 
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 
kyra@vfn.cz

Prof. ing. Kyra Michalová, DrSc. ukončila v r. 1964 VŠZ v Brně, s lidskou cytogenetikou se seznámila na studijním pobytu v New York Blood Center v New Yorku, USA, v letech 1969 – 1970. Od prosince r. 1970 pracuje ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, v současnosti vede Centrum nádorové cytogenetiky ÚKBLD a Odd. cytogenetiky Ústavu hematologie a krevní transfuse v Praze. Jejím hlavním zaměřením je cytogenetika leukémií a solidních nádorů a dále klinická a molekulární cytogenetika. Od r. 1986 je předsedkyní Cytogenetické sekce Čs.biologické společnosti, je místopředsedkyní Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, je zástupkyní ČR v Evropské cytogenetické asociaci, kde byla i několik let členkou výboru (Board of Presidents), členkou Evropské společnosti lidské genetiky (ESHG) a representatkou cytogenetických laboratoří v Eurogentestu. Do Rady byla nominována za Společnost lékařské genetiky ČLS JEP, kde je druhé volební období místopředsedkyní.

Česká společnost klinické biochemie

 

doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.

 

 
 

MUDr. Miroslav Verner

 

 

Česká společnost alergologie a klinické imunologie - sekce laboratorní imunologie

 

ing. Miroslav Hinďoš

 

 

ing. Štěpánka Luxová

 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii
Společnost pro lékařskou mikrobiologii

Foto: Barbora Macková

MUDr. Barbora Macková

MUDr. Barbora Macková se narodila v Ústí nad Labem, studium na 3. lékařské fakultě, UK, Praha ukončila v roce 1995. V roce 1998 získala atestaci v oboru lékařská mikrobiologie I. stupně a v roce 2005 atestaci v oboru lékařská mikrobiologie II. stupně.

Od roku 1995 je zaměstnána jako odborný pracovník v Centru epidemiologie a mikrobiologie (CEM), Státní zdravotní ústav (SZÚ) Praha. Postupně působila v Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, v Národní referenční laboratoři pro antibiotika, v Národní referenční laboratoři pro HIV/AIDS, v letech 2014 -2021 působila ve funkci vedoucí Centra epidemiologie a mikrobiologie. Od roku 2021 je ředitelkou Státního zdravotního ústavu.

Od roku 2012 je členkou výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a od roku 2015 i členkou výboru Společnosti pro lékařskou mikrobiologii (SLM) ČLS JEP. Od února 2017 je předsedkyní Centrální koordinační  skupiny Národního antibiotického programu ČR.

Aktivně se věnuje problematice veřejného zdravotnictví – budování systému public health a problematice primární prevence v podmínkách ČR. 

 

doc. MUDr. Pavel Čermák, CSc.

 

Společnost pro klinickou cytologii

 

MUDr. Alena Beková, M.I.A.C.

Centrum gynekologicko onkologické prevence 
Kateřinská 7, Praha 2 
bekova@mbox.vol.cz

MUDr. Alena Beková, MIAC ukončila v roce 1970 studium na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. Specializovala se na problematiku gynekologické onkologie a cytologie na gynekologicko porodnické klinice ve Fakultní nemocnic Královské Vinohrady. Od roku 1994 pracuje v Centru gynekologické onkologické prevence v Praze 2. 
Do Rady pro akreditaci byla nominována Společností klinické cytologie, ve které zastává funkci předsedy společnosti.
Foto: Jaroslava Dušková

Doc. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc.

II. patologicko-anatomický ústav UK
U nemocnice 4, Praha 2 
tel.: 224 965 661 
jaroslava.duskova@lf1.cuni.cz

doc. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., FIAC ukončila v roce 1976 studium FVL UK v Praze. Specializovala se v oboru patologická anatomie. Hlavní odborná orientace zahrnuje histopatologickou a cytopatologickou diagnostiku, endokrinologii, patologii CNS. Pracuje v Ústavu patologie 1.LF UK a VFN Praha, Katedra patologie IPVZ, Cytocentrum Kladno, Vysoká škola zdravotní.  Do Rady pro akreditaci byla nominována odbornou společností klinické cytologie ČLS JEP, ve které zastává funkci vědecké sekretářky.

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii

 

prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

 

Foto: Hana Brozmanová

RNDr. Hana Brozmanová, CSc.

Ústav klinické farmakologie, FNsP Ostrava 
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 
tel.: 597 372 526 
hana.brozmanova@fnspo.cz

RNDr. Hana Brozmanová, CSc. ukončila v roce 1973 studium na Farmaceutické fakultě UK v Bratislavě. Specializovala se v oboru farmaceutická analytika. Hlavní odborná orientace zahrnuje analýzu léků v tělních tekutinách, především v krvi a terapeutické monitorování léků. Pracuje jako vedoucí farmakologické analytické laboratoře Ústavu klinické farmakologie FNO Ostrava.  Do Rady pro akreditaci byla nominována odbornou společností pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP.

Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie

Foto: Peter Ondra

Doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.

Ústav soudního lékařství a medicínského práva, FN Olomouc 
Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc 
tel.: 585 639 576, fax: 585 639 572

Doc. RNDr. Peter Ondra, CSc. ukončil v roce 1986 studium Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, obor anorganická a fyzikální chemie. Specializoval se ve vyšetřovacích metodách v instrumentální chemii a toxikologii. Hlavní odborné orientace zahrnuje klinickou a forenzní toxikologii, analytickou chemii. Pracuje jako toxikolog Ústavu soudního lékařství FN Olomouc.  Do rady pro akreditaci byl nominován Českou společností soudního lékařství a soudní toxikologie ČSL JEP.
Foto: Ivana Černá

Ing. Ivana Černá

Vojenský ústav soudního lékařství (VUSL), Ústřední vojenská nemocnice Praha 
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 
tel.: 973 203 531, 973 203 521 
ivana.cerna@uvn.cz

Ing. Ivana Černá ukončila v roce 1984 studium na VŠCHT Pardubice. Od roku 1986 se specializuje ve vyšetřovacích metodách v instrumentální chemii a toxikologii, hlavní odborná orientace zahrnuje klinickou a forenzní toxikologii. V současné době pracuje jako vedoucí toxikolog Vojenského ústavu soudního lékařství.  Do Rady pro akreditaci byla nominována Českou společností soudního lékařství a soudní toxikologie ČSL JEP.

Společnost českých patologů

 

MUDr. Markéta Trnková

 

 

doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D.

 

Státní zdravotní ústav

 

MUDr. Věra Chaloupková

SZÚ - Středisko pro posuzování kvality laboratoří a pracovišť ve zdravotnictví 
Šrobárova 48, 102 42 Praha 10 
tel/fax: 267 082 761 
vera.chaloupkova@szu.cz

Přihlášení2005–2023 © Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře | NASKL.cz Tvorba www stránek - i-CONSULT Data s.r.o.