Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Současné složení Rady pro akreditaci

Předseda

Foto: Vladimír Palička

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

ÚKBD FN a LF UK Hradec Králové 
500 05 Hradec Králové 
palicka@lfhk.cuni.cz

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. ukončil v roce 1970 studium Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Specializoval se v klinické biochemii a endokrinologii. Hlavní odborná orientace zahrnuje klinickou biochemii a klinickou osteologii. Je děkanem Lékařské fakulty v Hradci Králové a přednostou ÚKBD Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 
Do Rady byl nominovám předsednictvem ČLS JEP, je místopředsedou ČLS JEP.

Česká hematologická společnost

Foto: Marcela Mikešová

Mgr. Marcela Mikešová

OKBH - Penta Hospitals - Nemocnice Roudnice nad Labem

Alej 17. listopadu 1101
413 01 Roudnice nad Labem

tel: 416 858 213
marcela.mikesova@nemocniceroudnice.cz

Mgr. Marcela Mikešová ukončila v roce 1993 studium Přírodovědecké fakulty UK Praha, obor analytická chemie. Specializovala se ve vyšetřovacích metodách v klinické biochemii a klinické hematologii. Hlavní odborná orientace se zaměřuje na problematiku poruch hemostázy. V současné době pracuje jako vedoucí Oddělení klinické biochemie a hematologie v Roudnici nad Labem a velmi úzce spolupracuje se Spadia Lab a.s. Do Rady pro akreditaci byla nominována Českou hematologickou společností ČLS JEP.

Mgr. Ivana Malíková

ÚLBLD Centrální hematologické laboratoře a Trombotické centrum VFN
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
tel.: 22496 2878, 2832
malikova.ivana@vfn.cz

Mgr. Ivana Malíková ukončila v roce 1990 studium Přírodovědecké fakulty UK Praha, obor biochemie. Specializovala se ve vyšetřovacích metodách v klinické hematologii a transfúzní službě. Hlavní odborná orientace zahrnuje  problematiku poruch hemostázy a automatizaci v laboratoři. V současné době pracuje jako vedoucí hematologické laboratoře ÚLBLD VFN v Praze. Do Rady pro akreditaci byla  nominována  Českou hematologickou společností ČLS  JEP.

Společnost pro transfuzní lékařství

Foto: Martin Písačka

MUDr. Martin Písačka

Ústav hematologie a krevní transfúze 
U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2 
tel.: 221 977 205, 555 
martin.pisacka@uhkt.cz

MUDr. Martin Písačka ukončil v roce 1985 studium 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Specializoval se v oboru vnitřní lékařství a hematologie a transfuzní lékařství. Hlavní odborná orientace zahrnuje laboratorní a klinickou imunohematologii. Je vedoucím Referenční laboratoře pro imunohematologii a Oddělení imunohematologie ÚHKT v Praze. Do Rady pro akreditaci byl nominován odbornou společností Transfuzního lékařství ČLS JEP, ve které zastává funkci člena výboru.
 

Mgr. jiří Smutek

OTH ON Jičín, a.s. 
Bolzanova 1090, 506 01 Jičín 
tel: 493 582 443

jiri.smutek@nemjc.cz

 
Mgr. Jiří Smutek ukončil studium Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 2006. Specializoval se v oboru Hematologie a transfuzní služba. Hlavní odborná orientace zahrnuje hematologii a transfuzní službu. Je odborným garantem a zástupcem primáře pro laboratorní úsek na OTH Oblastní nemocnice v Jičíně. Do Rady pro akreditaci byl nominován Společností pro transfuzní lékařství ČLS JEPMgr. Jiří Smutek ukončil studium Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 2006. Specializoval se v oboru Hematologie a transfuzní služba. Hlavní odborná orientace zahrnuje hematologii a transfuzní službu. Je odborným garantem a zástupcem primáře pro laboratorní úsek na OTH Oblastní nemocnice v Jičíně. Do Rady pro akreditaci byl nominován Společností pro transfuzní lékařství ČLS JEP.

Česká společnost nukleární medicíny - imunoanalytická sekce

Obor nedelegoval zástupce  

Společnost lékařské genetiky a genomiky

Foto: Lenka Fajkusová

Doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.

Centrum molekulární biologie a genové terapie

Interní hematoonkoligická a onkologická klinika

FN Brno a LF MU

Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

fajkusova.lenka@fnbrno.cz

Pracuje v Centru molekulární biologie a genové terapie FN Brno a LF MU a v Národním centru pro výzkum biomolekul Přírodovědecké fakulty MU. Je členkou oborové rady doktorského studijního program Genetika a proteomika MU. Jejím hlavním zaměřením je molekulárně genetická diagnostika neuromuskulárních onemocnění. Do Rady pro akreditaci byla nominována Společností lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, ve které zastává funkci druhé místopředsedkyně a člena výboru v rámci sekce pro molekulární genetiku.
Foto: Zuzana Zemanová

Doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.

Centrum nádorové cytogenomiky

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky

Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze

U Nemocnice 499/2, 128 00 Praha 2

zuzana.zemanova@vfn.cz

Pracuje jako vedoucí Centra nádorové cytogenomiky ÚLBLD ve Všeobecné fakultní nemocnici a 1. LF UK v Praze. Od roku 2019 působí rovněž jako vedoucí Katedry genetiky IPVZ. Je členkou oborové rady doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie UK. Jejím hlavním zaměřením je cytogenomická diagnostika hematologických malignit a mozkových nádorů. Od r. 2020 je předsedkyní Cytogenomické sekce Čs. biologické společnosti, je dlouholetou členkou výboru Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, členkou Evropské společnosti lidské genetiky (ESHG), členkou Evropské cytogenomické společnosti (ECA), členkou Evropské hematologické společnosti (EHA), členkou Americké hematologické společnosti (ASH) a členkou Americké onkologické společnosti (ASCO). Dlouhodobě působí jako odborná posuzovatelka a členka řídícího výboru GenQa (evropská kontrola kvality práce genetických laboratoří). Do Rady pro akreditaci byla nominována Společností lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, ve které zastává funkci člena výboru v rámci sekce pro cytogenomiku.

Česká společnost klinické biochemie

 

doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.

 

 
 

MUDr. Miroslav Verner

 

 

Česká společnost alergologie a klinické imunologie - sekce laboratorní imunologie

 

ing. Miroslav Hinďoš

 

 

ing. Štěpánka Luxová

Imunologická laboratoř GENNET s.r.o.

Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1

Tel.: 420 242 456 799

Stepanka.luxova@gennet.cz

Ing. Štěpánka Luxová ukončila v roce 1995 studium Fakulty potravinářských a biochemických technologií VŠCHT, obor aplikovaná biologie a bioinženýrství. V roce 2002 získala specializaci v oblasti Vyšetřovací metody v klinické imunologii. Od roku 2015 se věnuje především reprodukční imunologii. V současné době pracuje ve společnosti GENNET s.r.o. jako odborný garant a vedoucí imunologické laboratoře. Do Rady pro akreditaci byla nominována Sekcí laboratorní imunologie České společnosti alergologie a klinické imunologie, kde je od roku 2018 členkou výboru.

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii
Společnost pro lékařskou mikrobiologii

Foto: Barbora Macková

MUDr. Barbora Macková

MUDr. Barbora Macková se narodila v Ústí nad Labem, studium na 3. lékařské fakultě, UK, Praha ukončila v roce 1995. V roce 1998 získala atestaci v oboru lékařská mikrobiologie I. stupně a v roce 2005 atestaci v oboru lékařská mikrobiologie II. stupně.

Od roku 1995 je zaměstnána jako odborný pracovník v Centru epidemiologie a mikrobiologie (CEM), Státní zdravotní ústav (SZÚ) Praha. Postupně působila v Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, v Národní referenční laboratoři pro antibiotika, v Národní referenční laboratoři pro HIV/AIDS, v letech 2014 -2021 působila ve funkci vedoucí Centra epidemiologie a mikrobiologie. Od roku 2021 je ředitelkou Státního zdravotního ústavu.

Od roku 2012 je členkou výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a od roku 2015 i členkou výboru Společnosti pro lékařskou mikrobiologii (SLM) ČLS JEP. Od února 2017 je předsedkyní Centrální koordinační  skupiny Národního antibiotického programu ČR.

Aktivně se věnuje problematice veřejného zdravotnictví – budování systému public health a problematice primární prevence v podmínkách ČR. 

 

MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.

Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice Plzeň

Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň-Bory

tel.: +420 607 275 399

E-mail: amlerova@fnplzen.cz

MUDr. Jana Amlerová, Ph.D. ukončila v roce 1991 studium na Lékařské fakultě Univerzity Kalovy v Plzni. Specializovala se v oboru lékařské mikrobiologie, atestace II. stupně v roce 2004. Hlavní odborná orientace zahrnuje lékařskou mykobakteriologii a lékařskou bakteriologii. V současné době pracuje jako odborný garant a zástupce přednosty Ústavu mikrobiologie FN v Plzni a vedoucí mykobakteriologické laboratoře. Do rady pro akreditaci byla nominována Společností pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP, ve které je členem výboru.

Společnost pro klinickou cytologii

Foto: Irena Večerková

Mgr. Irena Večerková

Ben Labor s.r.o. – laboratoř 2 – Brno

Štefánikova 85/16, Brno 602 00 
tel.: 603 587 153 
vecerkova@damier.cz

Mgr. Irena Večerková ukončila v roce 1994 studium PřF MU v Brně. Od ukončení studia se specializuje na gynekologickou cytodiagnostiku, speciální způsobilost v tomto oboru získala v roce 1996. Je vedoucí laboratoře gynekologické cytodiagnostiky, která byla původně součástí gynekologické kliniky Sanatorium Helios s.r.o. v Brně, poté se laboratoř osamostatnila jako Damier s.r.o., a ta se v roce 2022 stala součástí laboratoře Ben Labor s.r.o. v Ostravě jako její pobočka v Brně. Je odbornou posuzovatelkou NASKL pro odbornost 817. Do Rady pro akreditaci byla nominována odbornou společností klinické cytologie ČLS JEP, ve které je dlouholetou členkou výboru.
Foto: Jaroslava Dušková

Doc. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc.

II. patologicko-anatomický ústav UK
U nemocnice 4, Praha 2 
tel.: 224 965 661 
jaroslava.duskova@lf1.cuni.cz

Prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., FIAC ukončila v roce 1976 studium FVL UK v Praze. Specializovala se v oboru patologická anatomie. Hlavní odborná orientace zahrnuje histopatologickou a cytopatologickou diagnostiku, endokrinologickou patologii. Pracuje v Ústavu patologie 1.LF UK a VFN Praha, Katedra patologie IPVZ, CGOP-Next Clinics, Vysoká škola zdravotní, Topelex s.r.o. Je odbornou posuzovatelkou ČIA. Do Rady pro akreditaci byla nominována odbornou společností klinické cytologie ČLS JEP, ve které zastává funkci předsedkyně.
 

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii

 

prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

 

Foto: Hana Brozmanová

RNDr. Hana Brozmanová, CSc.

Ústav klinické farmakologie, FNsP Ostrava 
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 
tel.: 597 372 526 
hana.brozmanova@fnspo.cz

RNDr. Hana Brozmanová, CSc. ukončila v roce 1973 studium na Farmaceutické fakultě UK v Bratislavě. Specializovala se v oboru farmaceutická analytika. Hlavní odborná orientace zahrnuje analýzu léků v tělních tekutinách, především v krvi a terapeutické monitorování léků. Pracuje jako vedoucí farmakologické analytické laboratoře Ústavu klinické farmakologie FNO Ostrava.  Do Rady pro akreditaci byla nominována odbornou společností pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP.

Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie

Foto: Peter Ondra

Doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.

Ústav soudního lékařství a medicínského práva, FN Olomouc 
Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc 
tel.: 585 639 576, fax: 585 639 572

Doc. RNDr. Peter Ondra, CSc. ukončil v roce 1986 studium Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, obor anorganická a fyzikální chemie. Specializoval se ve vyšetřovacích metodách v instrumentální chemii a toxikologii. Hlavní odborné orientace zahrnuje klinickou a forenzní toxikologii, analytickou chemii. Pracuje jako toxikolog Ústavu soudního lékařství FN Olomouc.  Do rady pro akreditaci byl nominován Českou společností soudního lékařství a soudní toxikologie ČSL JEP.
Foto: Ivana Černá

Ing. Ivana Černá

Vojenský ústav soudního lékařství (VUSL), Ústřední vojenská nemocnice Praha 
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 
tel.: 973 203 531, 973 203 521 
ivana.cerna@uvn.cz

Ing. Ivana Černá ukončila v roce 1984 studium na VŠCHT Pardubice. Od roku 1986 se specializuje ve vyšetřovacích metodách v instrumentální chemii a toxikologii, hlavní odborná orientace zahrnuje klinickou a forenzní toxikologii. V současné době pracuje jako vedoucí toxikolog Vojenského ústavu soudního lékařství.  Do Rady pro akreditaci byla nominována Českou společností soudního lékařství a soudní toxikologie ČSL JEP.

Společnost českých patologů

 

MUDr. Markéta Trnková

 

 

doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D.

 

Státní zdravotní ústav

 

MUDr. Věra Chaloupková

SZÚ - Středisko pro posuzování kvality laboratoří a pracovišť ve zdravotnictví 
Šrobárova 48, 102 42 Praha 10 
tel/fax: 267 082 761 
vera.chaloupkova@szu.cz

Přihlášení2005–2024 © Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře | NASKL.cz Tvorba www stránek - i-CONSULT Data s.r.o.