Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Společné prohlášení ČLS a ČIA

Společné prohlášení
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

I.

Obě strany, tedy Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (dále "ČLS") a Český institut pro akreditaci, o.p.s. (dále "ČIA") po vzájemné dohodě vydávají společné prohlášení k programu a procesu zvyšování kvality práce klinických laboratoří v České republice a aktivitám, souvisejícím s jejich akreditací.

II.

Je společným zájmem obou stran systematicky zvyšovat kvalitu všech činností klinických laboratoří v České republice a vydávat příslušná osvědčení těm, které splní potřebné podmínky.

III.

Obě strany se dohodly, že budou nadále velmi úzce spolupracovat, navzájem uznávat své aktivity (v souladu s článkem V.) a podporovat jejich dalších rozvoj. Konkrétní předměty spolupráce budou specifikovány v "Dohodě o spolupráci", která bude přílohou tohoto prohlášení a za ČLS bude uzavřena Radou pro akreditaci klinických laboratoří ČLS.

IV.

Dohoda o spolupráci uzavřená na základě čl. III. tohoto prohlášení upravuje zejména podmínky spolupráce obou stran v oblasti zvyšování a ověřování kvality práce klinických laboratoří a předpokládá spolupráci s dalšími zainteresovanými stranami, především Ministerstvem zdravotnictví ČR, zdravotními pojišťovnami, Českou lékařskou komorou, Komorou vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví a jinými orgány, zainteresovanými na zvyšování a ověřování kvality práce klinických laboratoří.

V.

Obě strany prohlašují, že v dohodnutých oblastech vzájemné spolupráce budou postupovat koordinovaně a ve vzájemné shodě v souladu s mezinárodně akceptovanými normami a dokumenty organizací zabývajících se akreditací nebo systémy kvality ve zdravotní péči, v souladu s platnou legislativou České republiky.

V Praze dne 21. prosince 2005

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
místopředseda České lékařské společnosti JEP
předseda Rady pro akreditaci klinických laboratoří
Ing. Jiří Růžička
ředitel Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
předseda České lékařské společnosti JEP

Přihlášení2005–2024 © Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře | NASKL.cz Tvorba www stránek - i-CONSULT Data s.r.o.